new tpd svk
slide colop -19
shoes repair
new tpd eng
mult keys
slide ibutton
slide autokey
slide mult
slide evva

Facebook

ŠTATÚT SÚŤAŽE

SÚŤAŽ – marec 2021

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

  1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno:BKC, s.r.o.

Sídlo: Ivanská cesta 10

IČO: 35800968

DIČ: 2020245942

Zapísaný v registri:

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 07.03.2021 do 31.03.2021 18:00. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť každý kto má účet na Facebooku, v prípade osôb mladších ako 15 rokov musí byť uvedený zákonný zástupca.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť naši zamestnanci.

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže „Lajkol“ stránku kľúčováslužba.sk na Facebooku a zverejnenú súťaž. Pridal príspevok ktorú z výhier by si želal. Zaslal nám súkromnú správu ktoré 3 z naších produktov by chcel vidieť v ďalšej súťaži.

5. Výhra

Výhrou v súťaži je

Bezpečnostná vložka KABA experT Najvyššej bezpečnostnej triedy 4, rozmer podľa požiadavky, prevedenie podľa požiadavky štandard/obojstranné bsz/gombík. Vložka je dodávaná s 5 bezpečnostnými kľúčmi a výherca si môže vybrať farebnú kombináciu.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov cez aplikáciu fanpage karma.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené v komentari pod súťažou na Facebooku. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom cez messenger. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

8. Ochrana osobných údajov

Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov a je zverejnené v časti GDPR

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 05.03.2021